แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย รหัสนักศึกษา 502010018 ชนิดกีฬา ยิมนาสติก
2.นางสาวชนิดา เทวสิงห์ รหัสนักศึกษา 492010016 ชนิดกีฬา ยิงปืน
3. นางสาวลลิตา ที่ปรึกษา รหัสนักศึกษา 4820363 ชนิดกีฬา เรือพาย
4. นางสาววราภรณ์ ซิ้มประเสริฐ รหัสนักศึกษา 4820397 ชนิดกีฬาดาบไทย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ