แสดงรายละเอียดข่าวด่วน!! เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ และประกาศให้ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554

ด่วน!! เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ และประกาศให้ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!! เพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ และประกาศให้ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ประกาศเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเพื่อเข้า่ร่วมโครงการเป็น 36 คน (จาก 24 คน) น้องๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ลงชื่อให้รีบไปลงชื่อได้ที่ พี่กุ้ง

สำหรับนักศึกษาที่ไปลงชื่อไว้แล้ว ให้ไปทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลัง 14.00 น. เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ