แสดงรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์ ขอเพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) กำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชาที่มีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนจากปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
รายละเอียดกระบวนวิชามีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนได้ที่ไฟล์ประกอบ

หมายเหตุ: สำหรับกระบวนวิชาใดที่ไม่ปรากฎในไฟล์กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามกำหนดการปฎิทินการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ