แสดงรายละเอียดข่าวปรับปรุง! ตารางเรียนนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ปรับปรุง! ตารางเรียนนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับปรุง! ตารางเรียนนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ ไปแล้วนั้น
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ