แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชาที่มีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนจากปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกระบวนวิชามีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนได้ที่ไฟล์ประกอบ
หมายเหตุ: สำหรับกระบวนวิชาใดที่ไม่ปรากฎในไฟล์กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามกำหนดการปฎิทินการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2554
- ภาคปกติ วันเข้าชั้นเรียนวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554
- ภาคพิเศษ วันเข้าชั้นเรียนวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ