แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ตารางเรียนนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ตารางเรียนนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รายละเอียดดังไฟล์ประกอบ
นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ จะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554
วันเพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา ทาง www.reg.cmu.ac.th วันที่ 5-12 มิถุนายน 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ