แสดงรายละเอียดข่าวเชิญฟังบรรยายพิเศษ ทุน NUS-HYI วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554

เชิญฟังบรรยายพิเศษ ทุน NUS-HYI วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญฟังบรรยายพิเศษ ทุน NUS-HYI วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554

ด้วย Dr.Linda Grove} Consultant Harvard Yenching Institute พร้อมด้วยผู้บริหารจาก National University of Singapore ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง ทุน NUS-Harvard Yenching Institute Fellowship program for junior faculty เพื่อศึกษา ณ National University of Singapore ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครทุนดังกล่าว ซึ่งเน้นในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร หรือนักศึกษาท่านใดที่สนใจกรุณาแจ้งรายชื่อได้ที่ คุณวราลักษณ์ นาคเสน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942906 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ก่อนเวลา 12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ