แสดงรายละเอียดข่าวการลงทะเบียนกระบวนวิชา 177313(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์)

การลงทะเบียนกระบวนวิชา 177313(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงทะเบียนกระบวนวิชา 177313(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์)

นักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนในกระบวนวิชา 177313-001 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์)
ให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มกระบวนวิชาทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลภายในวันที่ 2- 5 มิถุนายน 2551นี้
โดยทางคณะนิติศาสตร์จะดำเนินการนำรายชื่อของนักศึกษามีความประสงค์จะลงทะเบียนในกระบวนวิชา 177313-001 ที่อยู่ในรายชื่อนักศึกษาที่เข้าคิว Add กระบวนวิชา177313-001 เข้าระบบให้สามารถเพิ่มกระบวนวิชาดังกล่าวได้ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา 177313-001 ได้ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 15.30น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ