แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

สามารถดูผลประกาศรายชื่อได้ที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/applyspecial54/interview.php

หรือจากไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ