แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเพิ่มเติมคณะนิติศาสตร์ สำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ รหัส 005 รูปแบบที่ 4

ประกาศเพิ่มเติมคณะนิติศาสตร์ สำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ รหัส 005 รูปแบบที่ 4 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเพิ่มเติมคณะนิติศาสตร์  สำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ รหัส 005 รูปแบบที่ 4

ประกาศเพิ่มเติมคณะนิติศาสตร์
ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ รหัส 005 รูปแบบที่ 4 รหัส 005

1.4.2 กรณีที่อยู่ระหว่างการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสถาบันอุดมศึกษาหรือลาออก หรือพ้นสภาพ การเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว มาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

ให้นำหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2554)
1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
2. เอกสารของสถาบันอุดมศึกษา ที่แสดงว่านักศึกษาลาออกหรือพ้นสภาพ จากการเป็น
นักศึกษาในปีการศึกษา 2553(ในกรณีที่ลาออกหรือพ้นสภาพ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ