แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนากระบวนวิชา (3,4,5,6) และให้คำปรึกษาในการจัดทำ มคอ.

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนากระบวนวิชา (3,4,5,6) และให้คำปรึกษาในการจัดทำ มคอ. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนากระบวนวิชา (3,4,5,6) และให้คำปรึกษาในการจัดทำ มคอ.

อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนากระบวนวิชา (3,4,5,6) และให้คำปรึกษาในการจัดทำ มคอ. โดยมีรองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ