แสดงรายละเอียดข่าวองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เชิญชวนส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เชิญชวนส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เชิญชวนส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เชิญชวนส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว (Climate Thailand Conference 2011) ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเสนอข้อมูลผลงานวิชาการ งานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกลไกการจัดการและโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เพื่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว

กำหนดส่งบทคัดย่อ : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.conference.tgo.or.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ