แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางการสมัคร E-Mail ใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสมัคร E-Mail ใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสมัคร E-Mail ใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใคร่ขอแจ้งช่องทางในก่ารขอใช้บริการอีเมล์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 4 ช่องทาง ดังนี้

วิธีที่ 1 การสมัครขออีเมล์แบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ http://account.cmu.ac.th/
     1.1 เลือกเมนู สมัครอีเมล์ออนไลน์
     1.2 Log in ด้วยอีเมล์ account @chiangmai.ac.th หรือ MIS Account
     1.3 กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน
     1.4 สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
     1.5 ลงนามยอมรับเงื่อนไขการขอใช้บริการ
     1.6 แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
     1.7 ปิดผนึก และส่งมาที่ ห้อง One Stop Service สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1.8 ภายใน 3-5 วันทำการ ผู้ใช้จะได้รับ Activate Code จากช่องทางที่ท่านเลือกในแบบฟอร์ม

วิธีที่ 2 การดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอมีอีเมล์ จากเว็บไซต์ http://account.cmu.ac.th
     2.1 เลือกเมนู Download แบบฟอร์ม
     2.2 สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียดด้วยคตัวบรรจง ถูกต้องและชัดเจน
     2.3 ลงนามยอมรับเงื่อนไขการขอใช้บริการ
     2.4 แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
     2.5 ปิดผนึก และส่งมาที่ ห้อง One Stop Service สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     2.6 ภายใน 3-5 วันทำการ ผู้ใช้จะได้รับ Activate Code จากช่องทางที่ท่านเลือกในแบบฟอร์ม

วิธีที่ 3 การขอใช้บริการอีเมล์แบบกลุ่ม
     3.1 คณะ/หน่วยยงานสามารถทำหนังสือโดยแจ้งชื่อ-สกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชรของบุคลากรในสังกัด ที่มีความประสงค์ขอมีอีเมล์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสงค์ขอมีอีเมล์นั้นๆ
     3.2 ปิดผนึก และส่งมาที่ ห้อง One Stop Service สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     3.3 ภายใน 3-5 วันทำการ ผู้ใช้จะได้รับ Activate Code เพื่อนำไปลงทะเบียนที่ http://account.cmu.ac.th เพื่อใช้งานต่อไป

วิธีที่ 4 ติดต่อด้วยตนเอง
     พร้อมสำเนาบตรประชาชน ติดต่อที่ห้อง One Stop Service ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ขอจะได้รับ e-Mail Account ภายใน 10-15 นาที

ทั้งนี้หากเกิดข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-943827

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ