แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ 2011 NCHU Chinese Language and Culture

โครงการ 2011 NCHU Chinese Language and Culture - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ 2011 NCHU Chinese Language and Culture

ด้วย National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศใต้หวัน ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๒๐๑๑ NCHU Chinese Language and Culture มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดย NCHU จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพาหนะเครื่องบิน ไป-กลับ ด้วยตนเอง ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.oia.nchu.edu.tw/english/01_news/02_newsdetail.php?NID=148

นักศึกษาที่สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ