แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Sookmyung INternational Summer School

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Sookmyung INternational Summer School - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Sookmyung INternational Summer School

ด้วย Sookmyung Women's University ประเทศเกาหลี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Sookmyung INternational Summer School ซึ่งกำหนดจัด 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2554 (เปิดสอน 14 กระบวนวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีพร้อมกับศึกษาดูงานนอกสถานที่)

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2554 (เรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม)

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://smusummer.sookmyung.ac.kr โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 29 เม.ย. 54 (ก่อนเวลา 12:00 น.) สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 1 และภายในวันที่ 24 มิ.ย. 2554 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ