แสดงรายละเอียดข่าวรัฐบาลประเทศตุรกี มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี 2011

รัฐบาลประเทศตุรกี มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐบาลประเทศตุรกี มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี 2011

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี มอบทุนปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ต้องศึกษาเป็นภาษาตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 195 เตอร์กิสไลลา ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง ซึ่งผู้รับทุนรับผิดชอบเอง

คุณสมบัติผู้รับทุน
-สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
-ผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) ภาษาอังกฤษดี
-อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่สมัคร
-ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเอดส์และโรคตับอักเสบซี
-มีความรู้ภาษาตุรกี

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://digm.meb.gov.tr พร้อมเอกสารผลการศึกษา และรายงานผลการตรวจสุขภาพที่แปลเป็นภาษาตุรกีหรือภาษาอังกฤษหรือภาษา ฝรั่งเศส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2628-5646-7 ต่อ 115

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ