แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนวิชา177450: กฎหมายการคลังและภาษีอากร ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2551

ตารางเรียนวิชา177450: กฎหมายการคลังและภาษีอากร ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2551 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนวิชา177450: กฎหมายการคลังและภาษีอากร ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2551

ตารางเรียนวิชา177450: กฎหมายการคลังและภาษีอากร ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)กลุ่มนักศึกษารหัส 48 (ภาคปกติ),48(ม.6ผลทบวง)และ49(ป.ตรี)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนกระบวนวิชาดังกล่าวได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านนล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ