แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ โดยให้นักศึกษานำเสนอผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ พร้อมคำแนะนำของอาจารย์
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง SB3201

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พี่ปู ฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 053 942909 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ