แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาวิชาสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาวิชาสันติศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาวิชาสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาวิชาสันติศึกษา ในวันที่ 25-29 เมษายน 2554 ที่ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และทางสถาบันฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเอกสาร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างการประชุม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ