แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งยกเลิก การนำเสนอ เรื่อง "Additions and Crime" วันที่ 20 เม.ย. 54

แจ้งยกเลิก การนำเสนอ เรื่อง "Additions and Crime" วันที่ 20 เม.ย. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งยกเลิก การนำเสนอ เรื่อง

ตามที่คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้มีการนำเสนอ เรื่อง "Additions and Crime" ในวันพุธที่ 20 เม.ย. 54 นั้น ในการนี้ทางคณะฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-9429206

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ