แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2555

มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 - 3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี

คุณสมบัติ สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการสอบ TOEFL อย่างน้อย 525 ฯ อายุระหว่าง 30 - 50 ปี

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หรือประสานได้ที่คุณวนิดา ไชยสาร โทร. 0 2285 0581 - 2 ต่อ 104

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ