แสดงรายละเอียดข่าวการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาต่อ

การให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาต่อ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาศึกษาต่อ

ทางคณะนิติศาสตร์ขอแจ้งเวียนบุคลากรเพื่อทราบดังนี้
ตามหนังสือที่ ศธ 6392(4)/ว 454 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 จากงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ไปศึกษาทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศโดยใช้เวลาศึกษาทั้งเต็มเวลาหรือใช้เวลาศึกษาบางส่วน ของเวลาปฏิบัติงาน ต้องเป็นการลาที่ตรงกับสาขาวิชาหรืองานที่ปฏิบัติ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับแล้ว

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ