แสดงรายละเอียดข่าวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

เนื่องด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบและดำเนินการตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้
ให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประกาศให้พื้นที่สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่ีรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายและให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ