แสดงรายละเอียดข่าวงดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา CMU-eTEGS

งดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา CMU-eTEGS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา CMU-eTEGS

ด้วยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (CMU-eTEGS) ระหว่างวันที่ 4-24 เมษายน 2554 ในการนี้สถาบันภาษาจึงขอ
งดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา สำหรับบัณฑิตศึกษา ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลา 3 สัปดาห์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ