แสดงรายละเอียดข่าวรัฐบาฮังการี โดย Hungarian Scholarship Board ให้ทุนการศึกษาประจำปี 2554/2555

รัฐบาฮังการี โดย Hungarian Scholarship Board ให้ทุนการศึกษาประจำปี 2554/2555 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐบาฮังการี โดย Hungarian Scholarship  Board ให้ทุนการศึกษาประจำปี 2554/2555

รัฐบาฮังการี โดย Hungarian Scholarship Board ให้ทุนการศึกษาประจำปี 2554/2555 7 ประเภท เพื่อไปศึกษาหรือทำวิจัย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาและการทำวิจัยหลังปริญญาเอก

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงภายในวันที่ 15 เมษายน 2554 หรือ อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ