แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมงาน AUN Educational Forum and Young Speakers Contest

เชิญเข้าร่วมงาน AUN Educational Forum and Young Speakers Contest - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมงาน AUN Educational Forum and Young Speakers Contest

AUN ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัด 12th AUN Educational Forum and Young Speakers Contest หัวข้อ "Strengthening ASEAN+3 Higher Education through Community Engagement" ระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย AUN-BOT จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ Local transportation จึงประสงค์จะเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. Education Forum (สำหรับอาจารย์จำนวน 1 คน และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน)
2. Young Speakers Contest (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นในสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ