แสดงรายละเอียดข่าวUNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011

UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011 จำนวน 27 ทุน แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและสนใจจะศึกษาและวิจัยในสาขาที่ตนเลือกในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลาประมาณ 1 ปี (Non Degree)

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44172&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย ภายในวันที่ 25 มี.ค. 54

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ