แสดงรายละเอียดข่าวโครงการฝึกอบรมการสร้างสรรค์การ์ตูนความรู้

โครงการฝึกอบรมการสร้างสรรค์การ์ตูนความรู้ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมการสร้างสรรค์การ์ตูนความรู้

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมการสร้างสรรค์การ์ตูนความรู้” ระหว่างวันที่ 14-25 มีนาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) ณ สำนักงานสร้างสรรค์การ์ตูนเคลื่อนไหว สารคดีกบนอกกะลา หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ โดย วิทยากรจากทีมงานการ์ตูนสารคดี กบนอกกะลา บริษัทโพลีกอน วิชาด จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมเสริมปัญญาที่จะช่วยหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม พัฒนาระบบความคิด การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องออกมาเป็นผลงานการ์ตูนเคลื่อนไหว ที่มีสาระสามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ได้ง่ายและแยบยลมีผลต่อการจดจำควบคู่กับความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์และมีรสนิยม

รับสมัครเยาวชนระดับชั้น ม.1 – ม.6 จำนวน 20 คน

ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 5,000 บาท/คน

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944859 หรือ download ใบสมัครการ์ตูน ม.1-ม.6

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.finearts.cmu.ac.th/โครงการฝึกอบรมการสร้าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ