แสดงรายละเอียดข่าวโครงการฝึกอบรมการออกแบบ Graphic and Animation

โครงการฝึกอบรมการออกแบบ Graphic and Animation - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมการออกแบบ Graphic and Animation

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบ Graphic and Animation” ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ โดย อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมเสริมปัญญาที่จะช่วยหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เสริมสร้างความรู้พื้นฐานและทักษะด้าน Graphic design and Animation

รับสมัครเยาวชนระดับชั้น ป.5 – ม.6 จำนวน 100 คน

ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,000 บาท/คน

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944859 หรือ download ใบสมัครกราฟฟิคได้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.finearts.cmu.ac.th/“โครงการฝึกอบรมการออกแ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ