สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ข่าววิจัย

 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการทางการเงินระดับฐานราก (ไมโครไฟแนนซ์)

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินการศึกษาตามโครงการนี้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 (อาคารเทเวศร์)

เลขที่ 394/14 ถนนราชเสน

เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10300

โทร. 0 2280 8420-3 โทรสาร 0 2280 8426

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2554