แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการทางการเงินระดับฐานราก (ไมโครไฟแนนซ์)

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินการศึกษาตามโครงการนี้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 (อาคารเทเวศร์)

เลขที่ 394/14 ถนนราชเสน

เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10300

โทร. 0 2280 8420-3 โทรสาร 0 2280 8426

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ