แสดงรายละเอียดข่าวChina-AUN Scholarship 2011

China-AUN Scholarship 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

China-AUN Scholarship 2011

รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่ประเทศที่เป็นสมาชิก AUN จำนวน 20 ทุน ในโครงการ China-AUN Scholarship 2011

คุณสมบัติ
1. มาจากประเทศที่เป็นสมาชิก AUN มีสุขภาพดี และไม่ใช่คนจีน
2. พื้นฐานการศึกษาและอายุ
2.1 ผู้สมัครรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 35 ปี
2.2 ผู้สมัครรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและอายุไม่เกิน 40 ปี

การสนับสนุนทุน
1. ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการ ค่าธรรมเนียมการฝึกงาน ค่าธรรมเนียมสำหรับ Basic learning materials และค่าธรรมเนียมหอพักในมหาวิทยาลัย
2. ค่ากินอยู่
- ปริญญาโท เดือนละ CNY 1,700 Yuan
- ปริญญาเอก เดือนละ CNY 2,000 Yuan
3. One-off settlement subsidy after registration 1,500 Yuan
4. ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ป่วยนอก
5. One-off inter-city travel subsidy

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป
อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม ##คลิก#

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ