แสดงรายละเอียดข่าว2011 Scholarship Program (French Embassy)

2011 Scholarship Program (French Embassy) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2011 Scholarship Program (French Embassy)

ภายใต้นโยบายการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศสในปีการศึกษา 2554-2555 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมายัง
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
แผนกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

ภายในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article2027

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ