แสดงรายละเอียดข่าวโครงการปลูกจิตสำนึกสำหรับนักศึกษากู้กยศ.

โครงการปลูกจิตสำนึกสำหรับนักศึกษากู้กยศ. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปลูกจิตสำนึกสำหรับนักศึกษากู้กยศ.

ตามที่กองพัฒนานักศึกษาฯได้จัดโครงการปลุกจิตสำนึกขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2554 และหากนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะไม่ได้รับพิจารณาให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2554 นั้น ให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการกรอกแบบคำขอทั่วไประบุเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้พร้อมเอกสารประกอบ อาทิ ใบรับรองแพทย์ และไปติดต่อขอลงชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมในวันอื่นแทน สามารถยื่นแบบคำขอได้ที่เคาน์เตอร์ 1 กยศ.มช. กองพัฒนานักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 -28 ก.พ.54 เท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ