แสดงรายละเอียดข่าวทุน DAAD ระดับป.โท เอก สาขา Conflict Studies and Management Programme

ทุน DAAD ระดับป.โท เอก สาขา Conflict Studies and Management Programme - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน DAAD ระดับป.โท เอก สาขา Conflict Studies and Management Programme

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา วิจัย ระดับปริญญาโท เอก และการวิจัย ในสาขาวิชา Conflict Studies and Management Programme ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาใหม่ ซึ่งจัดทำโดย Willy Brandt School of Public Policy in Erfurt (Brandt School) โดยผู้ที่สนใจทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท เอก และทุนวิจัย สามารถสมัครเข้ารับทุน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2554 ในเทอมภาคถดูหนาว ปีการศึกษา 2011 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.daad.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ