แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมธัญกร (ชั้น 1) อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้นใหม่ ตลอดจน มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่ ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ