แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำหรับนักศึกษาที่เคยลงชื่อเพื่อเข้าฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับ EALS ให้มาแสดงความจำนงลงชื่อสำรองเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันวันเป็นต้นไป

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เคยลงชื่อเพื่อเข้าฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับ EALS ให้มาแสดงความจำนงลงชื่อสำรองเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันวันเป็นต้นไป - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เคยลงชื่อเพื่อเข้าฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับ EALS ให้มาแสดงความจำนงลงชื่อสำรองเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันวันเป็นต้นไป

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เคยลงชื่อเพื่อเข้าฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับ EALS ให้มาแสดงความจำนงลงชื่อสำรองเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันวันเป็นต้นไป ที่พี่กุ้งงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หรือ โทร 053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ