แสดงรายละเอียดข่าว



เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร" วันที่ 19-21 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

กิจกรรมภายในงาน
การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน ในวันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
การแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 19 และ 20 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
การเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
ศิลปะจากแม่พิมพ์คอนกรีตจากคณะมัณฑนศิลป์
ศิลปะการนวดบำบัดและการให้บริการสุขภาพด้านสปาจากคณะวิทยาการจัดการ
แทงหยวก ช่างศิลป์บนถิ่นไทยจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
การทดสอบวัสดุเพื่อใช้ในงานศิลปกรรม
กิจกรรมเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
การออกร้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมนิทรรศการ "การแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ" ครั้งที่ 15 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553-30 มกราคม 2554 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน
ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้ ได้ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ และผู้สนใจทั่วไปทุกท่าน ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2554 เสียค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท หลังวันที่ 15 มกราคม 2554 และหน้างาน เสียค่าลงทะเบียน 700 บาท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 300 บาท (แนบสำเนาบัตร)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.surf.su.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ