แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ