แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2554 จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2554 จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2554 จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบัน ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ล้วนมีการแข่งขันกันเป็นอย่างมาก การบริหาร การจัดการองค์กร รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติ และระดับบริหาร ทั้งนี้ การเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาขึ้น ได้ การเรียนรู้เทคนิคและทักษะต่างๆ ที่จำเป็นจะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การมีศักยภาพในการ พัฒนาองค์กรต่อไปได้

สำนัก บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญและความต้องการในการเพิ่มพูนศักยภาพดังกล่าว จึงได้ร่วมกับเครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย (The Thailand Training Network หรือ TTN) ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรทางไกลผ่านดาวเทียม ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำนวน 35 หลักสูตร รวม 108 ชั่วโมง ทุกวันพฤหัสบดี ภาคเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 6 ตุลาคม 2554 (ตามตารางหลักสูตรฯ ดังแนบ) โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจด้านต่างๆ

ดังเอกสารประกอบ
หรือเข้าไปโหลดเอกสารประกอบได้ที่ http://cid-44def4e5aaf23253.office.live.com/browse.aspx/NTU%202011?uc=3

โดยทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดี มอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร สามารถชำระค่าลงทะเบียนรวม 35 หลักสูตร ในอัตรา 25,000 บาท (สำหรับ 1 ท่าน พร้อมผู้ติดตามอีก 2 ท่าน) องค์กรที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชร์ กัลยาณมิตร, คุณบุษบา บุญญาธรรม, คุณศราวุฒิ กมลวิจิตร งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-943827 หรือ http://training.cmu.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ