แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.ขอนแก่น ประจำปี 54 หัวข้อ อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.ขอนแก่น ประจำปี 54 หัวข้อ อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.ขอนแก่น ประจำปี 54 หัวข้อ อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ด้วย ตระหนักถึงบทบาทในการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ ปัญหาและการพัฒนาให้กับชุมชนและสังคมโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัย โดยเฉพาะทาง ด้านการพัฒนาชนบทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ปัญหา และการพัฒนาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรพัฒนาในพื้นที่ ตลอดจนภาคประชาสังคมในพื้นที่ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในแวดวงวิชาการและแวดวงการพัฒนาและเพื่อเป็น การเผยแพร่ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยและพัฒนาของเครือข่ายการวิจัยดังที่กล่าวมา

     ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสำนักบริหารการวิจัย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชนบทเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา และในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2554 ขึ้นในหัวข้อ “อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ขึ้น โดยเป็นช่องทางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบท ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมและ ยั่งยืน นำมาซึ่งความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบทใน ภูมิภาคอาเซียนสืบไป

เอกสารโครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ประกอบ
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cscd.kku.ac.th/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ