แสดงรายละเอียดข่าวด่วน!!! ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 ม.ค. 54)

ด่วน!!! ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 ม.ค. 54) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!!! ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 10 ม.ค. 54)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ให้ทุน "Scholarship Foreign Student Invitation Program" for Year 2011 - 2012 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ Nanzan University เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 9 เดือน (กันยายน 2554 - พฤษภาคม 2555)

โดยแหล่งทุนจะออกค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน และค่ากินอยู่

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2-3)
2. มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น
3. อายุไม่เกิน 23 ปี ณ วันที่สมัครทุน
4. มีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
5. มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี
6. ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

สามารถขอรับและยื่นในสมัครได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2554 โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ