แสดงรายละเอียดข่าวหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษากู้ยืมเพื่อการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ต้องเดินทางไปลงนามในสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอ สามารถ Download "หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา" เพื่อนำไปเป็นเอกสารแนบในการขอความอนุเคราะห์ในการรับรองการลงนามจากนายอำเภอ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ