แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

คณะนิติศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมทวี บุยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

ลักษณะของผลงานทางวิชาการที่นำเสนอได้แก่
1. งานวิจัย
2. บทความทางวิชาการ
3. วิทยานิพนธ์
4. ดุษฎีนิพนธ์

การส่งผลงาน
ให้สรุปเนื้อหาของผลงานลงในกระดาษ A4 ขนาดตัวหนังสือ 16 Angsana จำนวน 15-20 หน้า และแบบตอบรับ ส่งไปยังคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

หมายเหตุ : สามารถขอรับแบบตอบรับได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ