แสดงรายละเอียดข่าว



ก.พ.ให้ทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท และเอก

ก.พ.ให้ทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท และเอก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก.พ.ให้ทุนรัฐบาล ระดับปริญญาโท และเอก

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2554 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) รวม 21 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน
1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2. กรณีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

ทุนที่เปิดรับ
เป็นทุนปริญญาโท และทุนปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิเช่น กฎหมาย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ โลจิสติกส์ ตามที่มีคุณสมบัติ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตังแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 – 6 มกราคม 2554 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ