สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายทางด้านการวิจัย

ข่าววิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายทางด้านการวิจัย

ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ Research Zone เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมในการถ่ายทอดกระบวนการ เทคนิค และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

     โดยมีการจัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่าง ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัย เช่น เทคนิคการกำหนดสมมติฐาน, เทคนิคการเลือกพื้นที่วิจัย เป็นต้น โดยมีกำหนดในการจัดบรรยาย ดังนี้

     วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2553 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2553
     วันที่ 11 - 14 มกราคม 2554 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มกราคม 2554

     ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ผ่านทาง www.rlc.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

     ดูรายละเอียดหัวข้อและวันเวลาในการบรรยายเพิ่มเติมได้ที่ www.rlc.nrct.go.th หรือ โทร 0 2561 2445 ต่อ 534 หรือ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้มสมัครเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ จะได้รับข่าวสารเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ของศูนย์การเรียนรู้ฯ และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง