แสดงรายละเอียดข่าวภาพข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010

ภาพข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรBridges Across Borders Southeast Asia (BABSEA CLE) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 2010 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบ แนวทางการพัฒนา การจัดตั้งเครือข่ายคลินิกกฎหมาย และการนำการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกไปใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ