แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2553

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 13 -14 มกราคม 2554 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะบียน
จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.ruirc.ru.ac.th และ e-mail : ruresearch@ru.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ