แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ด้านนิติวิทยาศาสตร์

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ด้านนิติวิทยาศาสตร์

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. ให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554 (งบเงินแผ่นดิน) ดังนี้
1. การวิจัยองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนคนละไม่เกิน 70,000 บาท
2. การจัดประชุม อบรมสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน โครงการละไม่เกิน 21,500 บาท

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน โปรดจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด และส่งให้งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มช. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ