แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นเจ้าภาพโครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมมือพัฒนาประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ขอเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษารวม 259,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ