แสดงรายละเอียดข่าวโครงการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ
     2.  เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการขอขยายเวลาในการศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกระจก SB 4107 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ